Hinfo.V3 системийг татаж авах, хэрхэн суурилуулах талаар
Hinfo.V3 Шинэчилсэн огноо татах-холбоос дээр дарна уу
-ЭМС611 тоот тушаалын өөрчлөлт
-ICD10ОУӨА код шинэчлэл
-Уламжлалтын код бүртгэл
-03 тоот тогтоолын шинэчлэл
-Ковид19-Хяналтын эмчилгээ, магадлагаа
-Ковид19-Даатгалын тариф өөрчлөлт
2021-07-29 .exe хувилбар Татах
Hinfo системийг Windows7, Windows8 үйлдлийн систем дээр суурилуулах заавар Hinfo системийг Windows10 үйлдлийн систем дээр суурилуулах заавар
Гарын авлага Огноо
healthinfo3userguide.pdf Татах